Woning (ver)bouwen

Ga je een woning bouwen of verbouwen? Daar komt heel wat bij kijken. Hier lees je meer informatie over het aanvragen van een vergunning, bestemmingsplaninformatieduurzaam (ver)bouwen en levensloopgeschikt bouwen.

Wil je meer infomatie over bouwkavels en (nieuwbouw)woningen die te koop zijn in onze gemeente. Kijk dan snel op
De Kavelwinkel.nl

Ga je een woning bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kun je controleren en aanvragen via een vergunningscheck op het omgevingsloket.

De gemeente kan de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning zoals een omgevingsvergunning. Dit is geregeld in de Wet Bibob en het gemeentelijk Bibob-beleid. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Bij criminele antecedenten of het (vermoeden van) witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken.

Wil je een woning of bedrijf gaan (ver)bouwen? Dan moet je naast de aanvraag van de omgevingsvergunning ook een vragenformulier over integriteit invullen. Dit is van toepassing wanneer je een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aanvraagt:

 • Waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.
 • Indien de aanvraag een locatie betreft, die gelegen is in een door het college aangewezen risicogebied.
 • Indien sprake is van een of meerdere risicocategorieën. Klik hier om deze in te zien.

Bijzondere gevallen
In de onderstaande situaties moet je ook het vragenformulier invullen:

 • Vanaf de 4e aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan € 50.000,- en minder dan € 500.000,-.
   
 • In geval reeds is begonnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw).
   
 • Los van bovenstaande gevallen kan de gemeente je ook verzoeken om het vragenformulier in te vullen. 

Klik hier om het Bibob vragenformulier te openen. 

De gemeente Heusden is rijk aan monumenten, zowel gebouwen als archeologische monumenten. Ook kent de gemeente een rijke historie, die vaak duidelijk zichtbaar is in de straten en in het landschap. Alle monumenten in de gemeente Heusden zijn opgenomen in een monumentenlijst.

In de Erfgoednota staat hoe de gemeente Heusden de komende jaren het cultureel erfgoed wil behouden en versterken. Veel elementen in de wijken en straten en veel elementen in het landschap hebben een historische achtergrond. Denk maar aan de achtergrond van de Grotestraat en de ringdijk rondom de gemeente. Al die elementen hebben een cultuurhistorische waarde en zijn opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart en/of het tekstdocument dat de waardenkaart toelicht en aanvult.

Archeologie
De meeste archeologische vondsten worden pas gedaan nadat men de grond in gaat. De archeologische verwachtingenkaart geeft een indicatie vooraf van de kans op zo'n archeologische vondst. De kaart is opgesteld op basis van archeologische rapporten uit het verleden, vondsten en cultuurhistorisch onderzoek. De archeologische beleidsadvieskaart vertaalt de verwachtingenkaart in een aantal waardes die betrokken worden bij de ruimtelijke plannen van de gemeente Heusden. Beide kaarten worden toegelicht in het achtergronddocument.

Meer informatie

Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten, verbouwingen of het wijzigen van historische panden; de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft alles in huis om een integraal advies te geven. Ze behandelt namelijk zowel aanvragen omgevingsvergunningen ‘bouwen’ als ‘monumenten’. De CRK adviseert het college van Heusden gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Monumentenwet, de Monumentenverordening, de Welstandsnota Heusden, hoofdstuk 9 van de Bouwverordening en de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Ze adviseert onder andere over bouwplannen en selectie- en aanwijzingsprocedures op het gebied van monumentale objecten. Ook sluit de CRK aan bij de behoefte van de klant om snel tot een positief welstandsadvies te komen.

Welstand
Onze samenleving is constant in verandering. In die veranderende samenleving past een overheid die meer aan de zijlijn staat. "Met minder regels, bereiken we meer", typeert wat dat betreft het huidige tijdsbeeld. Met de Welstandsnota uit 2019 zijn veel gebieden welstandsvrij geworden. Onderdelen van de gemeente die het meest kwetsbaar zijn (zoals historische, thematische of bijzondere gebouwen als kerken, scholen, gebouwen voor maatschappelijke functies en uiteraard de vesting Heusden) worden aan welstand getoetst. Het gaat er dan om of het gebouw op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is.

Leden commissie
De CRK bestaat uit 3 leden die samen deskundig zijn op het gebied van monumentenzorg, architectuur en stedenbouw.

 • ir. Jan-Hein Janssens (voorzitter), architect, namens welstandsorganisatie Stichting Dorp, Stad en land (DSL)
 • Monique van de Looi, bouwhistoricus, namens Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke kwaliteit Brabant (St. AM&RKB)
 • ir. Dave Ellens, architect en monumentendeskundige, namens Omgevingadvies bv.

Ambtelijk secretaris: 

 •  drs. ir. Cees van Tuijl, kunst- en architectuurhistoricus, architect en stedenbouwkundige.

Als plaatsvervangers treden op:

 • ir. Ton Jansen, (wnd. voorzitter), architect, namens welstandsorganisatie Stichting Dorp, Stad en land (DSL)
 • drs. Annélien van Kuilenburg, architectuurhistoricus, namens Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke kwaliteit Brabant (St. AM&RKB)
 • ing. Fons Drijvers, architect en monumentendeskundige, namens Omgevingadvies bv.

Plaatsvervangend ambtelijk secretaris is: 

 • ing. Jantine van Eijl, bouwkundige

Vergaderingen

De CRK vergadert elke maand. Bekijk hier de data. De vergaderingen zijn openbaar. Wil je bij de behandeling van jouw bouwplan graag een persoonlijke toelichting geven? Neem dan contact op met de gemeente. De agenda's en verslagen van de CRK zijn hier te downloaden. Om de bouwplannen in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente.

Tussentijds adviseert een afgevaardigde van de CRK de gemeente ook over aanvragen omgevingsvergunningen. Dit  gebeurt niet tijdens een openbare vergadering, maar op digitale wijze.