Afvalstoffenheffing

Je betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

In de gemeente Heusden werken we sinds 2017 met ‘Omgekeerd inzamelen”. Dit betekent dat we het restafval niet meer huis-aan-huis ophalen. Je brengt je restafval zelf naar een ondergrondse container.

Klik hier voor meer informatie over omgekeerd inzamelen.

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Met deze belasting worden de kosten gedekt die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan alle huishoudens die de mogelijkheid hebben hun huishoudelijk afval aan te bieden. Ook als je geen huishoudelijk afval hebt of als je nooit afval aanbiedt, ben je verplicht te betalen.

Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland ben je geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum.

Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets. Na het doorgeven van de meterstanden ontvang je van Brabant Water echter wel een eindafrekening over de periode dat u woonachtig bent geweest op het oude adres.

Afvalpas

Om gebruik te maken van een ondergrondse container heb je een afvalpas nodig. Deze pas wordt éénmalig gratis verstrekt. Raak je de pas kwijt dan kun je voor € 10,- een nieuwe pas aanvragen.

Tarieven 2020:

Vastrecht per perceel

140,64 euro

Vastrecht per perceel bovengrondse verzamelcontainer
BIO-bakje of losse PMD-zakken

174,36 euro

PMD-container 140 liter

1,00 euro

PMD-container 240 liter

1,70 euro

GFT-container 140 liter

1,00 euro

GFT-container 240 liter

1,70 euro

Ondergrondse verzamelcontainer

2,30 euro per inworp

Voor de overige tarieven kunt je de verordening afvalstoffenheffing 2020 raadplegen.

Voor het ophalen/inleveren van huisvuil betaalt JE afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een vastrecht en een variabel deel. Het variabele deel gaat uit van het aantal inworpen in de ondergrondse container en het aantal ledigingen van de GFT- en PMD minicontainers.

De afvalstoffenheffing betaal je aan waterleidingmaatschappij Brabant Water. Als je gebruik maakt van automatische incasso, dan gebeurt dit in maandelijkse termijnen. Gebruikt je een acceptgiro dan betaal je per kwartaal. Op de jaarafrekening van Brabant Water worden voor de gemeentelijke heffingen codes gebruikt.

Kijk hier voor de verklaring van de codes en de daarbij behorende bedragen.

Staat je woning te koop of te huur, dan kun je een verzoek indienen om tijdelijke stopzetting van de afvalstoffenheffing/diftar. Voorwaarde is dat er geen sprake is van bewoning en er geen gebruik meer wordt gemaakt van de afvalpas. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat derden geen oneigenlijk gebruik kunnen maken van de afvalpas. Als blijkt dat de afvalpas na stopzetting van de afvalstoffenheffing toch nog gebruikt is voor inworpen in de ondergrondse container dan krijg je een naheffing  van zowel het vastrecht als de variabele kosten. Als de woning wordt verkocht of verhuurd dan dien je jezelf bij Brabant Water en bij de gemeente af te melden als gebruiker van het pand.

Ben je het niet eens bent met de aanslag, dam kun je binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt je aan de Heffingsambtenaar en moet voorzien te zijn van een handtekening.

In je bezwaarschrift moet je minimaal de volgende zaken vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).

(Je kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

Wijst de gemeente je bezwaar af, dan kun je binnen 6 weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift.

Wanneer je tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift.

Let er wel op dat je in je beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op het bezwaarschrift.

Voor afvalstoffenheffing bestaat de mogelijkheid van gedeeltelijke kwijtschelding.

Medisch afval

Heb je veel medisch afval, dan kun je een verzoek indienen om gebruik te maken van de regeling 'Medisch afval'.

Incontinentiemateriaal; materiaal gebruikt door nierdialysepatiënten en stomazakken worden aangemerkt als medisch afval.

Particulieren kunnen voor incontinentiemateriaal ook gebruik maken van de luiercontainers of incontinentiemateriaal gratis aanleveren bij de milieustraat.

Kun je zelf niet naar een container voor luier- en incontinentiemateriaal dan is het mogelijk om gebruik te maken van de regeling Medisch Afval. Deze regeling houdt in dat maximaal 13 inworpen in de ondergrondse container in rekening worden gebracht, alle overige inworpen zijn dan gratis.

Voor inwoners waarvoor het afvoeren van het extra, medisch, afval lastig is, bestaat de mogelijkheid een gratis (extra) grijze container aan te vragen. Deze grijze container zet je één keer per twee weken aan de straat waarna deze gratis door de Afvalstoffendienst wordt geledigd. De grijze container is alleen bestemd voor het medisch afval, het gewone restafval moet wel naar een ondergrondse container worden gebracht!

Om in aanmerking te komen voor de regeling dien je een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Heusden. Hierbij voeg je een verklaring van je huisarts of een op naam gestelde nota van een apotheek waaruit blijkt dat er gebruik moet worden gemaakt van medische hulpmiddelen.

Vragen

Heb je vragen over de nota, jaarafrekening of heb je een andere vraag? Kijk dan in eerste instantie op de website van Brabant Water bij veel gestelde vragen. Vindt je daar geen antwoord of heb je een vraag over de afvalstoffenheffing of rioolheffing, neem dan contact op met de gemeente, telefoon 073 51 31 789. Voor overige vragen kun je bellen met de klantenservice van Brabant Water: (073) 683 80 00.

Heb je vragen of klachten over de lediging van de PMD- of GFT container, omwisseling of aanvragen van een (extra) container of verhuizing, bel dan met de Afvalstoffendienst via telefoonnummer (073) 615 65 00 of kijk op de website van de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch.

De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB).int de waterschapsbelasting.  In deze organisatie werkt het waterschap samen met vijf gemeenten in de regio.

Met vragen hierover kun je contact opnemen met de BSOB, telefoon: 088-55 10 000. Je kunt ook mailen naar info@bs-ob.nl of een brief schrijven naar:

Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Postbus 154
5340 AD Oss