Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk aan een geweigerde omgevingsvergunning of een foutieve belastingaanslag. De gemeente doet een uitspraak over uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u daarna beroep instellen bij de Rechtbank.

Bezwaar indienen (DigiD)

Bezwaar indienen (EHerkenning)

Bezwaarschrift

Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig, zolang u maar zorgt dat duidelijk wordt tegen welk besluit u bezwaar aantekent en wat uw argumenten zijn. Twijfelt u toch over de formulering van uw bezwaarschrift dan kunt u altijd terecht bij een Rechtswinkel (Juridisch Loket) of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering.

Beroepschrift

U dient een beroepschrift in op het moment dat uw bezwaar is afgewezen of als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het aan te bevelen raad te vragen aan een advocaat van een Rechtswinkel of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering. Aan uw beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld als aan uw bezwaarschrift. Let u er wel op dat u een omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift geeft en de dagtekening van de uitspraak vermeldt. U kunt ook een kopie van de uitspraak toevoegen.

Bezwaarschrift

U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken. U kunt het bezwaar niet anoniem indienen. Mocht er een andere belanghebbende zijn, dan wordt deze op de hoogte gesteld van het door u ingediende bezwaarschrift.

Bezwarencommissie

 1. In de meeste gemeenten wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt.

 2. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.

 3. In de regel duurt het maximaal 12 weken na afloop van de bezwarentermijn voordat u een besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Dan moet het bestuursorgaan dat u per brief melden voordat de termijn van maximaal 12 weken is overschreden.

Beroepschrift

 1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank (de sector bestuursrecht van de Rechtbank) in het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.

 2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.

 3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

 4. Het beroepsorgaan neemt 16 weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

Welke termijnen noemt de wet voor het afhandelen van een bezwaar en/of verzoek in het kader van gemeentelijke belastingen?

 1. Op een bezwaarschrift (ingediend tot 20 november) moet zijn beslist in het kalenderjaar van ontvangst.

 2. Op een bezwaarschrift dat is ingediend op of na 20 november van het kalenderjaar, moet worden beslist, binnen 12 weken na de dagtekening van de onderliggende aanslag. De termijn kan schriftelijk met maximaal 6 weken worden verlengd. (Een bezwaarschrift tegen de verlenging is niet mogelijk). Verdere verlenging is mogelijk als de verzoeker instemt.

 3. Op een verzoekschrift moet binnen 8 weken een beslissing volgen. Die termijn kan schriftelijk met maximaal 8 weken worden verlengd.

Gemeente Heusden heeft een onafhankelijke Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften geeft advies aan het gemeentebestuur over een bezwaarschrift en bestaat uit twee leden en een voorzitter. De commissie werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur. Dit betekent dat de leden en de voorzitter van de commissie niet bij de gemeente Heusden werken en dat zij ook niet in de gemeente Heusden wonen. De Commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en een notulist, die wel werkzaam zijn bij de gemeente.

De voorzitter van de Commissie bezwaarschriften nodigt de bezwaarmaker uit om bij een hoorzitting aanwezig te zijn. De voorzitter nodigt dan ook het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden uit. De hoorzittingen worden op dinsdagmiddag in het gemeentehuis in Vlijmen gehouden en duren ongeveer een half uur. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt. U kunt het dossier inzien. Dit ligt vanaf 14 dagen voor de hoorzitting ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen. Het recht op inzage heeft niet alleen de indiener van het bezwaarschrift, maar ook een andere belanghebbende die is uitgenodigd voor de hoorzitting.

Bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden kunnen zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. Laten bijstaan betekent dat een familielid, kennis, adviseur of advocaat tijdens de hoorzitting ondersteuning kan bieden. Als u zich laat vertegenwoordigen dan geeft iemand anders namens bezwaarmaker of eventuele belanghebbenden een toelichting. Men hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn, maar het mag wel. Deze persoon moet dan wel schriftelijke toestemming hebben. Voor een advocaat is dit niet nodig.

Ook kunnen getuigen of deskundigen worden meegenomen naar de hoorzitting. De kosten voor deze getuigen en deskundigen moeten zelf betaald worden.

Na de hoorzitting adviseert de Commissie bezwaarschriften het gemeentebestuur over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden ontvangen een afschrift van dit advies.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit, waartegen bezwaar is gemaakt, van kracht. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen heeft. Bijvoorbeeld bij een bouw- of sloopvergunning. Tijdens de bezwaarprocedure kan daarom aan de voorzieningenrechter worden gevraagd om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter een speciale regeling treft voor de tijd dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld afspreken dat niet mag worden gebouwd of gesloopt totdat het gemeentebestuur heeft beslist op het bezwaarschrift.

Een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd bij de:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant

Sector Bestuursrecht

Postbus 90125

5200 MA 's-Hertogenbosch

Voor de procedure van een voorlopige voorziening moet een bedrag (griffierecht) worden betaald. Van de griffier van de rechtbank krijgt u een nota en/of een acceptgiro. Het bedrag moet op tijd betaald zijn, anders wordt het verzoek om voorlopige voorziening niet behandeld. Als de rechtbank de verzoeker in het gelijk stelt, betaalt het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen, het griffierecht terug.

Bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 4. Reden van uw bezwaar.
 5. Uw handtekening.
 6. Zo mogelijk een kopie van dit besluit.

Beroepschrift

In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. De reden van beroep.
 4. Uw handtekening.
 5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
 6. Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Vereniging, stichting of vennootschap

Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van een gemeentelijk bestuursorgaan. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.

Overleg vooraf

Overleg vooraf met de gemeente om te bezien of uw bezwaar kansrijk is en op welke wijze u dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties mogelijk.

Let op bij beroepschrift

Bij een beroepschrift geeft u aan waarom u tegen de beslissing op uw bezwaar bent. U gaat dus niet opnieuw uw bezwaar toelichten.