Gemeentelijke erepenning

Als blijk van waardering kent de gemeente Heusden een exclusieve onderscheiding voor bijzondere verdiensten bewezen aan (de gemeenschap van) Heusden.

De erepenning van de gemeente Heusden bestaat uit een bronzen legpenning met inscriptie en gaat vergezeld van een oorkonde.

De onderscheiding wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid jegens (rechts)personen - binnen en buiten de gemeente - die zich voor de gemeenschap van Heusden op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

De onderscheiding kan alleen worden toegekend aan in leven zijnde personen of bestaande rechtspersonen.

Iedereen kan een (rechts)persoon voordragen voor een erepenning van de gemeente Heusden.

Die (rechts)persoon moet dan van zeer grote betekenis zijn (geweest) voor de Heusdense samenleving. Als de persoon reeds koninklijk onderscheiden is, is een gemeentelijke erepenning in principe niet mogelijk, tenzij er sprake is van extra buitengewone activiteiten. Andere, in het verleden toegekende onderscheidingen (bijv. vrijwilliger van het jaar) vormen géén beletsel.

Beroepsmatige/functioneel bepaalde verdiensten komen niet in aanmerking voor de toekenning van de gemeentelijke onderscheiding, tenzij er sprake is van uitzonderlijke, heel bijzondere verdiensten die de gemeenschap van Heusden ten goede komen/zijn gekomen.

Een schriftelijk verzoek voor de toekenning van een erepenning van de gemeente Heusden kan worden gestuurd aan het college van Heusden.

In dit verzoek kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

  • Uitstraling naar de Heusdense samenleving
  • Mate van vrijwilligerschap
  • Intensiteit (hoeveel uren worden/zijn besteed)
  • Duur (de periode - in jaren - waarin de verdiensten zich hebben ontwikkeld)
  • Eventueel bijzondere omstandigheden
  • Toegevoegde waarde (eventueel promotionele waarde)
  • Eerdere toekenningen van onderscheidingen.

Het beargumenteerde verzoek moet gericht worden aan het college van Heusden.

Het college legt het verzoek ter advisering voor aan een onafhankelijke adviescommissie.

Na ontvangst van dit advies neemt het college het besluit.

Wilt u meer weten? Uitgebreidere informatie kunt u telefonisch verkrijgen bij het kabinet van de burgemeester van Heusden.