Grafuitgifte

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats in een urnengraf of urnenmuur kan worden geplaatst.

Voor het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een (urnen)graf ontvangt u een nota. De kosten worden in rekening gebracht bij de rechthebbende die op aanvraag begraving/bijzetting heeft ingediend. Bij sommige aanvragen is door de begrafenisondernemer aangegeven dat de nota via hem loopt. De begrafenisondernemer zal de kosten van de begraving/bijzetting bij de rechthebbende in rekening brengen.

Nieuwe graven worden uitgegeven aansluitend op de reeds uitgegeven graven en alleen voor directe ter aarde bestelling of plaatsing van een urn in een urnennis. Dit betekent dat nabestaanden zelf geen graf op de begraafplaats kunnen uitzoeken en dat er geen graf kan worden aangevraagd als binnen 6 werkdagen geen overledene wordt begraven. Een plaats in de urnenmuur wordt toegewezen op volgorde van de ontvangstdatum van de aanvraag en alleen als de plaatsing op korte termijn plaatsvindt.

Wanneer kan worden begraven?

Om een lichaam te mogen begraven, is toestemming (verlof) nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer, waarin staat dat aan het overlijden van de persoon in kwestie een natuurlijke oorzaak ten grondslag lag.
Bij een onnatuurlijke dood (ongeval of moord) kan het verlof tot begraven slechts na toestemming van de officier van justitie worden afgegeven.

Ter beschikkingstelling

Als iemand overlijdt, kan het lichaam ter beschikking worden gesteld aan de wetenschap. Deze vorm van lijkbezorging noemt men ontleding. Lijkbezorging is een juridische term. De regels rondom lijkbezorging zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. In deze wet is ook geregeld dat de gemeente zorg draagt voor de lijkbezorging als niemand anders de zorg omtrent de lijkbezorging op zich neemt.

De begrafenis moet plaatsvinden uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden.

Voor de leges kunt u contact opnemen met de gemeente Heusden cluster Burgerzaken https://www.heusden.nl/Over_de_gemeente/Contactgegevens

Schakel een begrafenisondernemer in

De begrafenisondernemer is op de hoogte van alle wettelijke regelingen en neemt vaak alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden. Doorgaans regelt de begrafenisondernemer de hele begrafenis. Zo zorgt hij voor een kist, doet aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en maakt afspraken met de gemeente over het begraven.

Mede gelet op de emotionele omstandigheden rond het overlijden van een naaste is het raadzaam een begrafenisondernemer te belasten met de afhandeling van de formaliteiten.