Kamperen buiten een erkende kampeerinrichting

Het is niet toegestaan zonder een vergunning een camping op te richten. U kunt bij uw gemeente een vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd aanvragen. U kunt ook niet buiten een erkende kampeerinrichting kamperen. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen.

Kampeerontheffing aanvragen

 

De gemeente Heusden onderscheidt drie vormen van kamperen:

Groeps- en natuurkamperen
Het is mogelijk om een vergunning aan te vragen voor kamperen buiten de daarvoor bestemde kampeerterreinen. Dit is met name bedoeld voor groepen zoals (scouting) verenigingen.

Kamperen op een (mini)camping(s)
Alle (mini)campings zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Hierin is bepaald op welk terrein welke hoeveelheid kampeermiddelen mag staan. Indien kamperen op een perceel is toegestaan volgens het bestemmingsplan is verder geen vergunning of ontheffing nodig.

Kamperen op particuliere percelen die op basis van het bestemmingsplan buitengebied 1973 als natuurgebied zijn aangewezen
Enkel eigenaren van het perceel die op basis van het bestemmingsplan het recht hebben om te kamperen op hun perceel mogen hier kamperen. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

U kunt uw aanvraag digitaal doen of sturen naar:
Gemeente Heusden
Postbus 41
5251 AA Vlijmen

Het is van belang hierbij de onderstaande gegevens te vermelden:

 1. Contactgegevens aanvrager en contactpersoon tijdens overnachten;

 2. Locatie van overnachting;

 3. Data en tijdstippen overnachting;

 4. Nevenactiviteiten (gebruik barbecue, vuurkorven e.d.);

 5. Aantal personen (inclusief begeleiding);

 6. Maximaal aantal personen per kampeermiddel.

Indien meer dan 10 personen in een tent of ander tijdelijk bouwsel overnachten, dan moet u bij de aanvraag de onderstaande informatie bijvoegen:

 1. een situatieschets met noordpijl;

 2. een berekening (conform Eurocode), certificaat of bouwboek ter toetsing van de constructieve veiligheid van het object;

 3. een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de objecten, groter dan 25m2, op die plaats bevat.

Bij een object met een verblijfsruimte (b.v. een tent) waar door meer dan 10 personen in wordt overnacht, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte:

 1. de voor personen beschikbare oppervlakte;

 2. de gebruiksbestemming;

 3. de opstelling van inventaris met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:

 • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;

 • vluchtroutes;

 • draairichting van doorgangen;

 • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;

 • vluchtrouteaanduidingen;

 • noodverlichting;

 • brandblusvoorzieningen;

 • brandweeringang.

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet.

 

Een ontheffing voor recreatief nachtverblijf kan worden geweigerd in het belang van:
• De bescherming van natuur en landschap
• De bescherming van een stadsgezicht
• De openbare orde
• De openbare veiligheid
• De volksgezondheid
• De bescherming van het milieu

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 58,40 euro.