Kinderopvang, handhaving en toezicht

Kinderen vormen een kwetsbare groep die extra aandacht verdienen. Vandaar dat de Rijksoverheid en gemeenten streng toezicht houdt op de kinderopvang in ons land. Heeft u klachten over de kinderopvang? U kunt uw klachten melden bij de gemeente.

 1. Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

 2. Daarnaast zijn alle (ook tijdelijke) medewerkers van de genoemde instellingen geregistreerd in het landelijk personenregister,kinderopvang zodat continue screening mogelijk is.

 3. Namens de gemeente inspecteert de GGD al deze instellingen en personen.

 4. De inspectie kan betrekking hebben op de begeleiders, de kwaliteit van het beleid, maar ook op bijvoorbeeld de fysieke omstandigheden van de locatie.

 5. De instellingen en gastouders zijn verplicht de regels van de gemeente na te leven.

 6. Doen ze dat niet, dan kan de gemeente hen hiertoe dwingen en een dwangsom of een boete opleggen. Ook verwijdering uit het Landelijk Register is mogelijk, tot zelfs sluiting van de instelling.

 7. Iedere geregistreerde instelling kent een oudercommissie, waarin u - als ouder - inspraak heeft op het beleid van de instelling en mede toezicht houdt op de naleving ervan.

 8. U kunt ook direct de instelling aanspreken op misstanden. De instelling kan een klacht van u niet naast zich neer leggen.

 9. Tevens is er een geschilleninstantie die uw klacht zal behandelen. De uitspraak van deze instantie is bindend.

 10. De instelling is verplicht u inzicht te geven in de kwaliteit en financiƫle situatie van de instelling.

Kinderopvangorganisaties moeten werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

U kunt meer informatie vinden over het Landelijk Register Kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u klachten over de kinderopvang?

U heeft dan meerdere mogelijkheden om uw klacht in te dienen.

 1. U kunt dit melden bij de gemeente of de GGD die namens de gemeente toezicht houdt.

 2. U kunt uw klacht melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang door het invullen van een vraqgenformulier. Zie voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

 3. U kunt uw invloed aanwenden in de oudercommissie, of uw klacht melden bij een lid van de oudercommissie.

Vermoedt u ernstige mishandeling, dan moet u Veilig Thuis informeren. Start u zelf een hulptraject bij vermoedens van kindermishandeling? Dan moet u dit bij Veilig Thuis laten registreren.

ingevuld vragenformulier van de Geschillencommissie Kinderopvang. U kunt het formulier downloaden van de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Wie moet zich inschrijven in het register kinderopvang?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties

 • gastouders en hun volwassen huisgenoten

 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst

 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen

 • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen

 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Structureel aanwezig zijn:

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.