Naamswijziging, achternaam

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een andere geslachtsnaam of een wijziging in de geslachtsnaam (of achternaam) te krijgen. Het gaat hier om de wijziging van de geslachtsnaam bij Koninklijk Besluit, dus niet om een naamswijziging als gevolg van erkenning of adoptie.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw geslachtsnaam wijzigen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Het kan zijn dat

 1. Uw huidige naam onwelvoeglijk of bespottelijk is. In bijzondere gevallen kan naamswijziging plaatsvinden als uw naam in verband met uw maatschappelijke positie of beroep bespottelijk of hinderlijk is.
 2. Uw huidige naam veel voorkomt. Komt uw naam zo vaak voor, dat dit problemen oplevert in bijvoorbeeld de beroepssfeer dan kunt u om naamswijziging vragen.
 3. Uw huidige naam onjuist gespeld is. U kunt vragen uw naam te wijzigen in de naam zoals die voorkomt in de akten van de burgerlijke stand tussen 1810 en 1838.
 4. Uw huidige naam met uitsterven wordt bedreigd; als de naam van uw moeder is uitgestorven of op het punt staat uit te sterven. Dit is het geval als de vader en grootvader van uw moeder geen mannelijke nakomelingen meer hebben en kunnen krijgen. U kunt de naam van uw moeder voor uw achternaam plaatsen.
 5. U een achternaam wilt toevoegen. Dit is mogelijk als u kunt aantonen dat tijdens de invoering van de registers van de burgerlijke stand tussen 1810 en 1838 de dubbele naam voorkwam en daarna ook is gebruikt.
 6. U als ouder/verzorger uw achternaam wilt doorgeven aan het kind dat u verzorgt. Na bijvoorbeeld een scheiding of het verbreken van de buitenhuwelijkse samenleving kan het kind de naam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt. Ook als een ouder het kind samen met een partner (niet-ouder) opvoedt, kan het kind de naam krijgen van de partner. En als een kind wordt opgevoed en verzorgd door pleegouders, kan het kind de naam krijgen van een van de pleegouders. U kunt het kind uw naam geven als u het kind gedurende een bepaalde aaneengesloten periode heeft verzorgd en opgevoed. Dat moet zijn gebeurd onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek. Als het kind jonger is dan 12 jaar is de periode 5 jaar, is het kind ouder dan 12 jaar dan is de termijn 3 jaar.
 7. U de achternaam van uw minderjarige kind wilt wijzigen in die van de andere kinderen in het gezin.
 8. Een meerderjarige zijn achternaam wil veranderen in die van de andere ouder of verzorger. Een meerderjarige kan zijn of haar naam laten wijzigen in die van de ouder, partner of pleegouder die hem of haar na een scheiding tenminste 3 jaar aaneengesloten heeft verzorgd en opgevoed als (minderjarige).
 9. Een meerderjarige de naamskeuze door ouder of verzorger ongedaan wil maken. Ouders kunnen samen de achternaam van hun kind(eren) kiezen, die van de vader of van de moeder. De keuze van de naam van hun eerste kind geldt voor alle volgende kinderen. Een kind dat meerderjarig wordt, kan de keuze van zijn of haar ouders herzien. Het kind kan hiervoor een verzoek indienen tot 3 jaar na het bereiken van de meerderjarigheid. Hierna vervalt deze mogelijkheid.
 10. Een meerderjarige dezelfde naamswijziging als zijn ouder wil.
 11. Een meerderjarige vrouw (van buitenlandse oorsprong) die na de ontbinding van haar huwelijk haar oorspronkelijke achternaam wil terugkrijgen.
 12. Een niet-nederlandse achternaam spellings- en/of uitspraakproblemen in ons land oplevert.
 1. U dient een schriftelijk verzoek in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, Team Koninklijke Besluiten, Postbus 20300, 2500 EH 's-Gravenhage. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat u op de website van de Dienst Justis vindt.

 2. Zodra uw verzoek in behandeling komt, krijgt u een ontvangstbevestiging met een betalingsverzoek van het ministerie van Justitie.

 3. Nadat uw betaling is ontvangen, onderzoekt het ministerie uw verzoek onder meer door het horen van alle belanghebbenden.

 4. Op basis van dit onderzoek beoordeelt het ministerie of u voor inwilliging in aanmerking komt.

 5. Indien het ministerie uw verzoek inwilligt, draagt de staatssecretaris van Justitie dit voor aan de koning.

 6. U krijgt het Koninklijk Besluit thuis gestuurd. Een kopie hiervan zal eveneens worden toegezonden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboorteplaats en naar de afdeling Burgerzaken van uw woonplaats.

Bij uw verzoek moet u toevoegen

 1. Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 2. Een afschrift van uw geboorteakte.
 3. Een kopie van alle stukken die van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bewijs van naturalisatie.

Bij twijfel kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente.

Het betreft hier ook de wijziging van een Friese naam. Na invoering van de burgerlijke stand is de geslachtsnaam soms ambtshalve gewijzigd in Nederlandse geslachtsnaam of is op Friese achternaam de Nederlandse spelling toegepast.

De kosten voor het wijzigen van de achternaam bedragen € 835,00.

Sinds 1 september 2011 geldt voor het wijzigen van de achternaam ook 1 tarief per aanvraag. Meerderjarigen dienen 1 aanvraag per persoon in. Voor minderjarige kinderen geldt dat er maximaal 2 kinderen op 1 aanvraag tegelijk mee kunnen. In dat geval wordt er eenmaal leges geheven. Bij 3 of meer kinderen wordt tweemaal leges geheven.

Omdat een wijziging van de achternaam eenmalig is en niet onverwacht komt, is het aangepaste tarief voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau afgeschaft.

Als het ministerie uw verzoek afwijst of intrekt, krijgt u het betaalde bedrag niet terug.

Wijziging van documenten

Nadat uw naam is gewijzigd, is de naam op uw legitimatiebewijs niet meer juist en moet u deze laten vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of diploma.