Wet dwangsom

Denkt u in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie? Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen tegen een gemeentelijke beslissing? Gaat u een café openen en heeft u een drank- en horecavergunning nodig?

Voor sommige zaken moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Nadat u de aanvraag ingediend heeft, heeft de gemeente tijd nodig om een goede beslissing te nemen. Die beslissing is belangrijk voor u, dus u wilt graag weten waar u aan toe bent. Daarom is op 1 oktober 2009 de nieuwe 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' van kracht geworden. Die wet versterkt uw positie als de gemeente niet tijdig over uw aanvraag beslist.

Wat is 'niet tijdig'?

Als de gemeente niet tijdig beslist, wordt de beslistermijn overschreden. Dat kan een wettelijke termijn zijn: in sommige gevallen staat in de wet welke termijn er voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.


Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat de gemeente heeft beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u de gemeente een brief, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente'in gebreke'. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dit niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

1. De dwangsom begint automatisch te lopen.
Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal 1260 euro).

2. U kunt direct beroep instellen.
Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.


Opschorten beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan zij de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie van u of uit het buitenland, als de gemeente zo veel informatie van u ontvangt dat een beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden, of als u schriftelijk instemt met de opschorting. In de wet staat ook hoe de gemeente u moet informeren over de opschorting van de beslistermijn.

De procedure in het kort

In stappen ziet de procedure er als volgt uit:

1. u dient een aanvraag in;

2. de beslistermijn verstrijkt zonder beslissing;

3. als aanvrager stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke;

4. twee weken verstrijken zonder beslissing;

5. de dwangsom gaat automatisch lopen (max. 42 dagen en 1260 euro) én u kunt direct beroep instellen bij de rechter;

6. als u direct beroep heeft ingesteld en de rechter verklaart het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen twee weken beslissen.


Bezwaar en administratief beroep

Ook als u bezwaar maakt tegen een beslissing of administratief beroep instelt, veranderen de betreffende regelingen. Hieronder staat waar u meer informatie kunt krijgen.

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over de wet dwangsom en kunt u een standaardformulier "ingebrekestelling" downloaden.