Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Wat is de Wet openbaarheid bestuur (Wob)?

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid, bijvoorbeeld van de gemeente. De gemeente verschaft uit eigen beweging allerlei informatie. Als u nog iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie, het Wob-verzoek.

Wat is een Wob-verzoek?

Het Wob-verzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen: het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten. Met "documenten" worden gegevensdragers bedoeld. Dat kunnen dus naast papieren stukken en digitale bestanden (zoals e-mailberichten of electronische versies van documenten) ook bijvoorbeeld geluidsbanden zijn of foto's en films.

Wie kan een Wob-verzoek doen?
Iedereen kan een Wob-verzoek doen.

Hoe moet een Wob-verzoek er uit zien?

U kunt een Wob-verzoek mondeling of schriftelijk doen. U hoeft niet uit te leggen waarom u om de informatie vraagt. In het Wob-verzoek moet zo duidelijk mogelijk het onderwerp staan vermeld waarover u informatie wenst. U hoeft niet per se aan te duiden welke documenten u wilt hebben, maar het onderwerp moet wel voldoende specifiek en concreet zijn beschreven.

Aan wie kunt u het Wob-verzoek richten?
Het Wob-verzoek richt u aan:
Het college van Heusden
Postbus 41
5250 AA VLIJMEN

Het langs de elektronische weg (bijvoorbeeld via e-mail, fax, sms etc) indienen van een Wob-verzoek is niet toegestaan

Hoelang duurt het voor u antwoord krijgt?
U krijgt binnen vier weken antwoord op uw Wob-verzoek. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid dat deze antwoordtermijn met vier weken wordt verlengd. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Afwijzen Wob-verzoek
Een verzoek om informatie wordt alleen afgewezen, als er één van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. Een Wob-verzoek wordt bijvoorbeeld afgewezen als het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Op grond van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur kan een bestuursorgaan van de rijksoverheid een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document.