Windenergie

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We hebben al een visie op zonne-energie en nu ligt er ook een kadernotitie windenergie.

Samen met duurzaamheidspartners en betrokken inwoners zijn tijdens een aantal bijeenkomsten uitgangspunten voor de kadernotitie windenergie verzameld. Het beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor windenergie in Heusden en onder welke voorwaarden. 

Reacties en proces
Het college van Heusden heeft op 7 januari 2020 ingestemd met het ontwerp van deze kadernotitie. Deze lag ter inzage van 9 januari 2020 tot en met 5 februari 2020. De kadernotitie windenergie stond op de agenda van de informatievergadering van de raad op 28 januari 2020  (bij agendapunt 5a). De gemeenteraad van Heusden heeft in de raadsvergadering op 12 mei 2020 de kadernotitie windenergie vastgesteld.

Er waren 55 zienswijzen ingediend op de kadernotitie windenergie. Deze zijn allemaal grondig en zorgvuldig bekeken. Ze hadden betrekking op onder meer proces en onderbouwing, participatie (lokaal eigendom) en compensatie, locaties en afstanden, gezondheid en hinder, wijze van de landschappelijke inpassing en natuur. Op basis van de ingediende zienswijzen waren er geen grote inhoudelijke aanpassingen van de kadernotitie windenergie nodig, maar heeft het zeker wel bijgedragen aan verduidelijking ervan.  

Vooruitblik
De kadernotitie beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor windenergie in Heusden en onder welke voorwaarden. Initiatieven voor windturbines kunnen daarna pas hierop beoordeeld worden. Als er dan een initiatief voor een windturbine komt die als kansrijk wordt gezien, omdat er draagvlak voor is en het voldoet aan de kadernotitie, dan is het ook nog nodig om onder meer een omgevingsprocedure (afwijken bestemmingsplan) te doorlopen en de benodigde vergunningen aan te vragen.

Op 12 februari werden de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant, waar ook Heusden deel van uitmaakt, bijgepraat over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Onderdeel van deze REKS is een scenario voor waar in de regio grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en windenergie. De gemeenteraad vindt het belangrijk om, voordat de REKS door de regio wordt vastgesteld, zelf, samen met de inwoners, een visie te hebben op windenergie via deze kadernotitie. Hier vindt u meer informatie over de REKS.

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben we met betrokken inwoners en verschillende duurzaamheidspartners nagedacht en gepraat over onze gezamenlijke visie op windenergie. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag via info@heusden.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met John Burgs of Detmar Bok via (073) 513 17 89.

#Heel. Heusden. Duurzaam. | Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl